Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa sposób wykorzystania i ochrony przez Q Credit Sp. z o.o. (QCredit) wszelkich informacji przekazanych QCredit przez użytkownika w ramach korzystania z niniejszej strony internetowej. QCredit zobowiązuje się do zapewnienia ochrony Twojej prywatności. Dane uzyskiwane od użytkownika w celu jego identyfikacji przy korzystaniu z tej strony internetowej, użyte będą wyłącznie zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. QCredit może dokonywać zmian w niniejszym dokumencie, zgodnie ze stosownymi regulacjami prawnymi. Rekomendujemy zatem zapoznawanie się z treścią niniejszej Polityki prywatności w celu pozyskania informacji na temat aktualnie stosowanych zasad ochrony prywatności użytkowników serwisu.

Polityka prywatności w niniejszym brzmieniu obowiązuje od 1 czerwiec 2018 roku.

Jakie informacje gromadzimy?

Możemy gromadzić następujące dane:

  • Imię i nazwisko oraz stanowisko
  • Dane kontaktowe, w tym adres mailowy
  • Dane demograficzne, takie jak kod pocztowy, preferencje i zainteresowania
  • Inne dane związane z identyfikacją klienta, obsługą konta klienta oraz analizą ryzyka kredytowego.
Co robimy ze zgromadzonymi danymi?

Powyższe informacje są nam potrzebne by móc zrozumieć Twoje potrzeby, zapewnić Ci lepszą obsługę oraz lepsze produkty i usługi.

Po uzyskaniu Twojej zgody, możemy okresowo przesyłać Ci na podany przez Ciebie adres mailowy informacje o nowych produktach, ofertach specjalnych jak również inne informacje, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować.

Od czasu do czasu możemy również korzystając z podanych przez Ciebie danych adresowych skontaktować się z Tobą przy użyciu poczty internetowej, telefonu, faksu lub też poczty tradycyjnej w celu przeprowadzenia badania rynkowego. Możemy też wykorzystać Twoje dane do dostosowania naszej strony internetowej do Twoich zainteresowań.

Bezpieczeństwo

Przywiązujemy ogromną wagę do zapewnienia bezpieczeństwa informacjom otrzymanym od Ciebie. W celu uniemożliwienia osobom trzecim dostępu do informacji lub ich ujawnienia stosujemy procedury fizyczne, elektroniczne i zarządcze, które chronią informacje zebrane przez nas online.

Linki do innych stron internetowych

Nasz strona może zawierać linki do innych powiązanych stron internetowych. Należy jednak pamiętać, iż w momencie skorzystania przez Ciebie z danego linku i opuszczenia naszej strony internetowej tracimy kontrolę nad Twoimi danymi. Oznacza to, iż nie ponosimy odpowiedzialności za ochronę i prywatność informacji, jakie podajesz podczas odwiedzania tychże stron oraz że niniejsza polityka prywatności nie ma w takim przypadku zastosowania. Należy zatem zachować ostrożność i zapoznać się z polityką prywatności obowiązującą na danej stronie internetowej.

Prawa i obowiązki Administratora Danych

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe jako Użytkownika serwisu z zachowaniem wymogów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)

Administrator zapewnienia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne gwarantujące bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Jako Użytkownik masz prawo dostępu do swoich danych osobowych za pośrednictwem strony internetowej.

Możesz w każdej chwili dokonać modyfikacji, zmiany, uzupełnienia lub usunięcia udostępnionych danych osobowych, za pośrednictwem narządzi dostępnych na stronie internatowej.

W przypadku trwałego usunięcia przez Ciebie jako Użytkownika, Twoich danych osobowych, koniecznych do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej, jako Użytkownik tracisz możliwość korzystania z usług świadczonych przez stronę internetową.

Prawa i obowiązki Użytkownika Serwisu

Masz prawo zażądać od Administratora modyfikacji, poprawienia lub usunięcia wszelkich przetwarzanych danych osobowych. Administrator stosuje się do takich wniosków, jeżeli jest to zgodne z ogólnie przyjętymi przepisami prawa.

Jako Użytkownik możesz wyrazić sprzeciw wobec dalszego przetwarzania danych osobowych. Administrator stosuje się do takich wniosków, jeżeli jest to zgodne z ogólnie przyjętymi przepisami prawa.

Możesz również w dowolnym czasie pozyskać od Administratora zapis swoich danych osobowych podczas przetwarzania, w tym informacje o tym przetwarzaniu.

Jako Użytkownik możesz pozyskać dane osobowe przetwarzane przez Administratora w formacie ogólnie używanym i zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.

Postanowienia końcowe

Jako Użytkownik korzystający z serwisu, akceptujesz zasady opisane w niniejszym dokumencie.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, jednocześnie zapewnia, że Twoje Prawa jako Użytkownika wynikające z niniejszego dokumentu nie zostaną ograniczone bez jego zgody.

Wszelkie zmiany dotyczące Polityki prywatności będą publikowane na stronie internetowej Administratora.

Informacje kontaktowe:

W celu wykonania Twoich praw wskazanych w niniejszym dokumencie możesz skontaktować się z Administratorem pod adresem wskazanym na stronie internetowej: https://www.qcredit.pl/kontakt