Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Q Credit Sp. z o.o.

QCredit Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Hrubieszowska 6A, 01-209 Warszawa, ustala regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania informacji o QCredit Sp. z o.o.(zwany dalej „Regulaminem”).

§ 1 Postanowienia ogólne
 1. Przez pojęcia użyte w Regulaminie rozumie się:
  1. Q Credit - Q Credit Sp. z. o.o z siedzibą w Warszawie, przy ul. Hrubieszowskiej 6 A, (01- 209 Warszawa) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000720680, z kapitałem zakładowym w wysokości 5 000,00 PLN (wpłacony w całości), NIP: 5272840521, działająca jako Pośrednik Kredytowy świadczący usługi drogą elektroniczną na rzecz Klientów z wykorzystaniem Systemu teleinformatycznego;
  2. Klient – osoba fizyczna lub osoba prowadząca działalność gospodarczą korzystająca z usług Pośrednika, świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu na podstawie niniejszego Regulaminu, która jest zainteresowana uzyskaniem Pożyczki u Współpracującego Pożyczkodawcy z QCredit;
  3. Współpracujący Pożyczkodawca – Pożyczkodawca: AASA Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Hrubieszowskiej 2 (01-209 Warszawa) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939, z kapitałem zakładowym w wysokości 42.000.000,00 PLN (wpłacony w całości), NIP: 525-252-81-11,
  4. Serwis - zespół powiązanych ze sobą stron internetowych dostępnych pod adresem www.qcreduit.pl przy wykorzystaniu urządzeń teletechnicznych umożliwiających dostęp do sieci Internet;
  5. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu przepisów regulujących działalność telekomunikacyjną;
  6. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonywanie usługi na rzecz Klienta, które następuje poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą Systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Klienta, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu przepisów regulujących działalność telekomunikacyjną;
 2. Regulamin określa:
  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
  2. warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  3. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
  4. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym w odniesieniu do usług określonych w Regulaminie;
  5. tryb postępowania reklamacyjnego.
  6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
§ 2 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
 1. QCredit wykorzystuje Serwis, w celach marketingowych, a także udzielania informacji o oferowanych przez Współpracującego Pożyczkodawcę produktach i usługach.
 2. Treść Serwisu nie może być rozumiana jako złożenie przez QCredit oświadczenia woli w odniesieniu do poszczególnych Klientów w zakresie udostępnienia jakiegokolwiek Produktu oferowanego przez Współpracującego Pożyczkodawcę.
§ 3 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu
 1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest używanie oprogramowania, sprzętu i narzędzi niezbędnych do korzystania z Internetu. Połączenie z Serwisem jest szyfrowane.
§ 4 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
 1. QCredit świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
 2. Klient korzystający z Serwisu nie jest zobowiązany do ponoszenia żadnych opłat za udostępnienie treści zamieszczonych w Serwisie. Klient ponosi natomiast koszty połączeń z Serwisem według taryf stosowanych przez operatorów obsługujących jego połączenia.
 3. Regulamin udostępniony jest Klientowi nieodpłatnie w Serwisie.
 4. Świadczenie usługi drogą elektroniczną jest zabezpieczone przed dostępem osób trzecich przy wykorzystaniu narzędzi powszechnie uznawanych na zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa.
 5. Zakazane jest podejmowanie prób wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji do treści zamieszczonych w Serwisie, a także dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści obraźliwych, nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd.
 6. Informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
§ 5 Postępowanie reklamacyjne
 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
 2. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu należy składać w formie pisemnej na adres QCredit Sp. z o.o. , ul. Hrubieszowska 6 A, 01-209 Warszawa.
 3. QCredit może zwrócić się z prośbą do Klienta o złożenie dodatkowych wyjaśnień dotyczących reklamacji oraz o dostarczenie dodatkowych dokumentów służących do zbadania zasadności reklamacji.
 4. QCredit udziela odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni.
 5. Wszystkie przesyłki należy kierować na adres: ul. Hrubieszowska 6 A, 01-205 Warszawa.
§ 6 Postanowienia końcowe
 1. Serwis zawiera treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Żadna z tych treści, w szczególności tekst, grafika, znaki towarowe, logotypy, ikony, zdjęcia, programy, prezentowane w Serwisie nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia. Klient zobowiązuje się do wykorzystywania treści Serwisu wyłącznie do dozwolonego użytku własnego.
 2. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie przy uwzględnieniu przepisów zawartych w Kodeksie cywilnym i innych stosownych uregulowaniach. W przypadku zmiany Regulaminu treść w zmienionym brzmieniu będzie dostępna w Serwisie.